Antarktyda i Grenlandia topnieją. Oto jak można temu zaradzić.

Lodowce górskie topnieją prawie na całym świecie. To źle nie tylko dla wysokogórskiego krajobrazu, ale m.in. dlatego, że brak lodowców spowoduje w wielu miejscach poważne problemy dla gospodarki wodnej, które dotkną wielu milionów ludzi. Lądolody Grenlandii i Antarktydy też topnieją. Ale dlaczego mamy się nimi przejmować, skoro nikt tam nie mieszka? Bo te lodowe giganty zawierają w sobie tyle wody, że ich stopienie podniosłoby średni poziom morza o jakieś 60 metrów, oto dlaczego. Na łamach czasopisma Nature z marca 2018 roku grupa glacjologów zaproponowała kilka pomysłów jak można sztucznie zahamować tempo ich topnienia.

Lądolód to nie nieruchoma bryła lodu spoczywająca spokojnie na wielkiej połaci lądu, ale potężny lodowy organizm będący w nieustannym ruchu. Lód spływa z wyżej położonych stref w kierunku morza w postaci strumieni lodu, a gdy strumień taki dotrze do wybrzeża często „rozlewa” się na wodzie, tworząc grubą lodową półkę – tzw. lodowiec szelfowy. W przypadku Antarktydy, największego rezerwuaru lodu świata (ale także w wielu miejscach Grenlandii), większość strat masy odbywa się nie przez topnienie na powierzchni, ale na kontakcie pływającego lodu z oceanem, tj. przez topnienie od spodu przez (względnie) ciepłą wodę głębinową lub odłamywanie gór lodowych. Procesy te powodują, że linia gruntowania (tj. linia, wzdłuż której lodowiec szelfowy odkleja się od podłoża i zaczyna pływać) wycofuje się w kierunku serca lądolodu, często na większą niż wcześniej głębokość. W takiej sytuacji grubość lodu na linii gruntowania wzrasta, przez co półka lodowa szybciej przesuwa się do oceanu i szybciej się rozpada (Rycina 1). Jeżeli półka nie jest podparta o żadne podwodne wzniesienie lub wyspę, płynie szybciej i jest znacznie bardziej delikatna oraz potencjalnie niestabilna. Wszystko to powoduje, że duże fragmenty lądolodów, lub niemal całe lądolody, mogą się zdestabilizować i, dosłownie, rozpaść.

Rycina 1. Recesja lodowców szelfowych na podłożu opadającym w głąb kontynentu. A – inicjalna sytuacja; B – topnienie półki lodowej od spodu przez wodę głębinową powoduje cofanie linii gruntowania, wzrost grubości lodu na linii, przyspieszenie spływu lodu do oceanu i, w efekcie, rozpad półki lodowej.

Do końca XXI wieku średni poziom morza podniesie się najprawdopodobniej o około 1 m względem epoki przed-przemysłowej, w większości przez topniejące lądolody, powodując m.in. zatopienie wielu wysp na Pacyfiku i intensyfikację powodzi sztormowych w innych miejscach na świecie. Wzrost ten nie będzie jednak równomierny i niektóre obszary (szczególnie międzyzwrotnikowe) znajdą się w wyjątkowo trudnej sytuacji, z czasem pogarszającej się jeszcze bardziej. W opublikowanym komentarzu z Nature z 14 marca 2018 John C. Moore z kolegami sugerują, że wzrost poziomu morza można zahamować poprzez wielkoskalowe projekty geoinżynieryjne zmierzające do spowolnienia topnienia najbardziej niebezpiecznych lodowców, czym wzbudzili w środowisku naukowym i w mediach niemałe zainteresowanie. Autorzy ci proponują następujące rozwiązania:

 1. wybudowanie podwodnych tam na przedpolu lodowców szelfowych
 2. podparcie półek lodowych sztucznymi wyspami
 3. ewakuację lub zamrażanie wody na kontakcie między lodem, a podłożem skalnym

Podwodne tamy ograniczyłyby dostęp ciepłej wody głębinowej do spodnich partii półek lodowych, a więc zmniejszyłyby ich topnienie (por. Rycina 1). Budowa stosunkowo niewielkiej tamy ze żwiru i betonu, o wysokości 100 m, długości 5 km i objętości ok. 0.1 km3, pomogłaby spowolnić recesję lodowca Jakobshavn Isbrae wyprowadzającego lód z wielkiego obszaru Grenlandii, najbardziej aktywnego lodowca na świecie. W przypadku tzw. miękkiego podbrzusza Antarktydy, czyli lodowców Morza Amundsena z Pine Island Glacier i Thwaites Glacier na czele, które uległy destabilizacji i prawdopodobnie zapoczątkowały zanik Antarktydy Zachodniej (więcej tutaj, tutaj i tutaj), rozwiązanie takie wymagałoby znacznie potężniejszych tam z przynajmniej 6 km3 materiału skalnego (dla porównania w trakcie budowy Kanału Sueskiego przekopano 1 km3).

Moore i inni postulują także dwie możliwości spowolnienia prędkości spływu lodu w stronę oceanu. Pierwsza z nich zakłada budowę sztucznych wzniesień/wysp wyrastających na 300 m ponad dno oceaniczne, na których mogłyby się oprzeć półki lodowe, spowalniając w ten sposób ich ruch. Drugie rozwiązanie przewiduje zneutralizowanie efektu smaru jaki wywiera woda znajdująca się pod uziemionym lodem. Mogłoby się to odbyć poprzez przewiercenie kilometrowych otworów od powierzchni aż do dna, co sprawiłoby, że woda pod ciśnieniem wytryskiwałaby na powierzchnię i tam zamarzała. Alternatywna opcja wskazuje na możliwość zamrażania wody subglacjalnej przez wstrzykiwanie wychłodzonej solanki pod spód lodowca, co wymagałoby wydrążenia wielokilometrowych tuneli w skałach podścielających lodowiec.

Obecnie pomysły te wydają się pochodzić z pogranicza inżynierii i literatury science-fiction. Ich autorzy zdają sobie sprawę, że byłyby one ogromnym zagrożeniem dla morskiej ekologii i polarnego krajobrazu. Byłyby także bardzo trudne do przeprowadzenia pod względem technicznym i finansowym, choć szacunkowe koszty wydają się być porównywalne z wielkimi, już zrealizowanymi projektami inżynieryjnymi (np. Zapora Trzech Przełomów czy Kanał Sueski) i mniejsze niż globalne wydatki na zabezpieczenia powodziowe, które rosnąć będą proporcjonalnie do wzrostu poziomu morza.

Czytelnika zostawiam z otwartym pytaniem kto miałby takie projekty zrealizować i sfinansować, a także z pytaniami, które w artykule zadają Moore z kolegami:

Czy pozwolenie aby „dziewiczy” lodowiec zanikł warte jest zmuszania miliona ludzi do opuszczenia swoich domów? Dziesięciu milionów? Stu milionów? Czy powinniśmy wydawać ogromne sumy, aby odgrodzić murem wszystkie wybrzeża świata, czy raczej rozwiązać problem u jego źródła? Geoinżynieria jest wyborem politycznym i społecznym, ponieważ reakcje ludzi zależą od tego w jaki sposób problem jest przedstawiony. Podpieranie lodowców wymaga poważnej uwagi. Powinno mieć mniej globalnych skutków przyrodniczych niż inne propozycje dyskutowane w kontekście redukcji wzrostu poziomu morza, takich jak rozpylanie aerozoli w stratosferze, aby odbijały światło słoneczne i ochładzały planetę.

———————————-

Aktualizacja 4/5/2018

Na komentarz do omawianych wyżej pomysłów nie trzeba było długo czekać. 25 kwietnia 2018 grupa prominentnych glacjologów (T.A. Moon, W. Abdalati, J.I. Bamber, H.A. Fricker, I. Joughin, E. Rignot, T. Scambos) krytykuje koncepcje Moore’a i jego kolegów. W korespondencji do Nature argumentują, że konsekwencje zabiegów geoinżynieryjnych w pobliżu wielkich lodowców wyprowadzających mogą mieć odwrotny do planowanego skutek. Według nich początkowe spowolnienie ich spływu do oceanu spowodowałoby przyrost grubości lodu i wzrost naprężeń, które w końcu doprowadziłyby do ponownego przyspieszenia lodowców i zniszczenia zbudowanej wcześniej infrastruktury.

Autorzy ci podają w wątpliwość realność i sensowność proponowanych rozwiązań. Przykładowo, zahamowanie lodowca Jakobshavn Isbrae miałoby ograniczony wpływ na światowy poziom morza, biorąc pod uwagę, że lądolód grenlandzki topnieje na powierzchni na niemal całym swoim obwodzie, a obszar Morza Amundsena w Antarktyce jest tak gęsto zlodzony, że jest często niedostępny nawet dla lodołamaczy. Odpompowywanie wody spod lodowców takich jak Pine Island Glacier wymagałoby prowadzenia takich zabiegów nie punktowo, ale na niemal całej ich ogromnej powierzchni, aby zapobiec powstawaniu jeziorek wody na lodzie lub przekierowywaniu wody z powierzchni pod lód.

Sygnatariusze listu do Nature konkludują następująco:

W naszej opinii, ograniczone dostępne środki powinny być zamiast tego wykorzystane, aby zająć się bezpośrednimi przyczynami przyspieszenia ubytków lodu, tj. emisjami (CO2 – przyp. JM) i antropogeniczną zmianą klimatu.

———————————-

Aktualizacja: 22/7/2019

W artykule z 17 lipca 2019 roku z Nature, Johannes Feldmann z Potsdam Institute for Climate Impact Research, opublikował wraz z zespołem nowy pomysł na walkę z długofalowym wzrostem poziomu morza spowodowanym kolapsem lądolodu zachodniej Antarktydy.

Autorzy ci symulowali ewolucję lądolodu, który wchodzi obecnie (lub wszedł niedawno) w fazę samonapędzającego się rozpadu (głównie za sprawą lodowców wyprowadzających Thwaites i Pine Island) w związku z jego niestabilnością i zakotwiczeniem grubo poniżej poziomu morza. Zgodnie z ich wynikami, cały basen ww. lodowców opróżnia się z lodu w ciągu 4 tysięcy lat i podnosi poziom oceanu o ponad 3 metry. Ale nie to jest novum, bo do podobnych wniosków doszły już wcześniejsze opracowania.

Zespół sprawdził natomiast co musiałoby się stać, aby ten rozpad zatrzymać. Po przeprowadzeniu wielu symulacji z wachlarzem różnych perturbacji okazało się, że część z nich skutkuje zatrzymaniem recesji lodu na skutek dostarczania do lodowców Pine Island i Thwaites ogromnych ilości masy (lodu). I tu właśnie, według autorów, pojawia się miejsce dla geoinżynierii, aby ten krytyczny fragment Antarktydy sztucznie naśnieżać lub podlewać (i czekać aż woda zamarznie).

Zakładając, że chcemy uwinąć się w 10 lat, musielibyśmy sypnąć tam 750 gigaton masy każdego roku (1 Gt = 1 000 000 000 ton). Gdyby aż tak się nam nie spieszyło, moglibyśmy zejść do poziomu ok. 150 Gt/rok, ale cała operacja wydłużyłaby się wtedy do 50 lat. Są to wartości obarczone sporą dawką niepewności ze względu na ograniczenia i uproszczenia wykorzystanych modeli i założeń wstępnych, ale pokazują jak horrendalne środki musiałyby zostać zaangażowane, aby zapobiegać najdotkliwszym skutkom zmiany klimatu.

Woda do sztucznej produkcji lodu musiałaby zostać odpompowana z oceanu i, w najlepszym przypadku, zamieniana w śnieg, aby zapobiegać tworzeniu jezior ciekłej wody na powierzchni lądolodu oraz jego ogrzewaniu (zamarzająca woda oddaje gigantyczne ilości ciepła do otoczenia). Autorzy wydają się w pełni świadomi, że ich pomysł może wydawać się absurdalnie trudny, kosztochłonny i niebezpieczny. Bynajmniej, nie postulują jego rychłego wprowadzenia w życie, co raczej czują się w obowiązku do informowania społeczeństwa o każdej, nawet najbardziej nieprawdopodobnej możliwości.

Parę liczb:

 • Obszar pokryty sztuczną dostawą masy musiałby mieć ponad 52 000 km2 powierzchni – to mniej więcej tyle, ile województwa mazowieckie i łódzkie razem wzięte.
 • Woda musiałaby być pompowana z poziomu morza na średnią wysokość 640 m n.p.m. – to więcej niż dwie wieże Eiffla postawione jedna na drugiej. Samo wciągnięcie wody na taką wysokość wymagałoby wielkiej ilości energii elektrycznej, co najmniej 145 GW. Aby tyle osiągnąć w warunkach Antarktydy, autorzy szacują, że potrzeba 12 tysięcy porządnych turbin wiatrowych.
 • Całkowita ilość energii potrzebnej do zrealizowania tej desperackiej próby byłaby jeszcze znacznie wyższa. Przed zdeponowaniem, woda morska musiałaby być odsolona (a jest to proces bardzo energochłonny), w przeciwnym razie zakłóciłaby termikę i dynamikę ruchu lądolodu. Po drugie, zasilania wymagają też ogrzewanie wody na drodze do armatek śnieżnych oraz same urządzenia naśnieżające.
 • Dewastacji uległaby przyroda Antarktydy, przede wszystkim ekosystemy morskie i nadbrzeżne.

Autorzy kończą swoją pracę następująco:

Dlatego też podkreślamy, że te projekty nie są alternatywą dla wzmacniania wysiłków na rzecz mitygacji zmiany klimatu. Ambitna redukcja emisji gazów cieplarnianych jest, i będzie, główną dźwignią do mitygacji skutków wzrostu poziomu morza.

Więcej:

3 responses to “Antarktyda i Grenlandia topnieją. Oto jak można temu zaradzić.

 1. „wybudowanie podwodnych tam na przedpolu lodowców szelfowych”- super pomysł tylko ma od razu kilka rzucających się w oczy wad -teren trudno dostępny(droga budowa,trudność ze znalezieniem firmy),3/4 (jeśli nie dłużej)roku występują warunki gdzie woda zamarza co szybko mogło by najmniejsze szczeliny w tamie pogłębić i ją zniszczyć i pozostanie pytanie co zrobić z górami lodowymi – każdą osobno odholowywać żeby nam tamy nie zniszczyła ?
  „podparcie półek lodowych sztucznymi wyspami”- z tego co mi wiadomo wybrzeża Antarktydy są jednymi z najbardziej sztormowych na świecie – wraz z pływającymi górami lodowymi -była by to ekstremalna budowa 🙂 (A jeszcze dochodzi to tego problem że przez pół roku słońce nie świeci i zamarza ocean)
  „ewakuację lub zamrażanie wody na kontakcie między lodem, a podłożem skalnym”- ten pomysł wydaje mi się najbardziej sensowny(możliwy do zrealizowania )- koszty ogromne ale chyba najbardziej prawdopodobny pozytywny efekt(Tylko trudno powiedzieć jak duży i czy poniesione koszty tego nie skompensują oraz ew. zdegradowanie środowiska)

  • Chyba łatwiejszym z perspektywy Europy i tańszymi rozwiązaniami były by dwie tamy jedna na Cieśninach Duńskich a druga na cieśninie Gibraltarskiej (tylko co w przypadku katastrofy(cieśnina Gibraltarka jest obszarem sejsmicznym) na takiej tamie w wyniku np trzęsienia Ziemi ?, i cyrkulacji wody-już teraz Bałtyk ma za słaba wymianę wody z oceanem i następuje jego degradacja )

 2. Pingback: Najnowsze dane z Antarktydy niepokoją – topnienie znacznie przyspieszyło | Glacjoblogia·

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s